لینک مستقیم بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی (آپدیت شده)

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی (آپدیت شده) را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:صله رحم,بخشایشگری,رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی ,دانلود پایان نامه رشته روان شناسی,دانلود پایان نامه روان شناسی,دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی

بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتارهای انسانی

(کامل و آپدیت شده با 164 صفحه)

*آپدیت دوم نیز اضافه شد:

ضمیمه شدن مقاله صله رحم و ارتباط خانوادگی در قالب 27 صفحه بصورت رایگان:)

ضمیمه شدن مقاله جایگاه روابط خویشاوندی و صله رحم در قالب 48 صفحه بصورت رایگان:)

چكیده:

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری در استات تهران می باشد که هدف از این پژوهش مطالعه هر چه بیشتر وجود یا عدم وجود رابطه بین این دو عامل است که در نمونه ای بالغ بر 120 نفر زن و مرد بالای 15سال انجام گرفت.لازم به ذکر است که آزمودنی ها در این پژوهش دارای سطح تحصیلات از بیسواد تا مقطع کارشناسی ارشد را دارا می باشند

شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد و ابزار سنجش صله رحم پرسشنامه خودساخته صله رحم و عفو و گذشت پرسشنامه عفو و گذشت است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار استفاده شده همچنین از آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل واریانس چندمتغیری و ضرایب همبستگی نیز تحلیل رگرسیون همزمان بهره گرفته شده که نتایج آماری نشان می دهد که:

میانگین زنان و مردان مورد مطالعه در ابعاد چهارگانه صله رحم و نمره کل آن و همچنین ابعاد سه گانه عفو و گذشت و نمره کل آن تفاوت چندانی ندارد.مابین متغیرهای جنسیت، سن و میزان تحصیلات افراد با یکدیگر و همچنین با سایر متغیرها رابطه معناداری گزارش نشده است هیچیک از متغیرهای پیش بین ابعاد چهارگانه صله رحم و همچنین ابعاد سه گانه عفو و گذشت تأثیری در متغیرهای ملاک(نمره کل صله رحم) و (نمره کل عفو و گذشت) نداتشه است و متغیرهای مذکور نمی توانند متغیرهای ملاک را پیش بینی کنند.در نمره کل عفو و گذشت هیچگونه تفاوت معناداری مابین مدت زمان رنجش از فرد رنجاننده و شدت رنجش وجود نداشته است در نتیجه رابطه معناداری مابین صله رحم و میزان بخشایش گری افراد بدست نیامده است

کلمات کلیدی:

صله رحم

بخشایشگری

رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری

مقدمه :

انسان به عنوان موجودی چند وجهی که دارای رفتار های پیچیده است در محیطی زندگی می کند که همواره می تواند از محیط تاثیر پذیرفته و این تاثیر حتی می تواند باعث تغییر برخی از رفتار های اجتماعی و شخصیتی شود. انجام یا ترک یک رفتار اجتماعی می تواند در رفتار های دیگر انسان ها تاثیر گذار باشد. آنچه مسلم است شیوه زندگی یک فرد در این جهان که باید هرچه بهتر با گروه حرکت کند.انسان زمانی می تواند از خطرات و آسیب های زمانه در امان باشد که در متن جامعه زندگی کند و با همونوعان خود نشر و حشر داشته باشد ، زندگی در حاشیه و بریدن از دیگران و خو کردن به زندگی فردی همیشه متضمن خطرات فراوانی است از این رو سفارش همه عقلا و دانایان و حکیمان آن بوده است که انسان ها هر روز بیشتر از گذشته بر ارتباط بین یکدیگر بیافزایند و به یکدیگر نزدیک شوند. اصولاً داشتن روابط صمیمانه با اطرافیان و معاشرت کریمانه با آنان از خصایل و ویژگی های یک انسان معتدل و برخوردار از خلق و خوی یک انسان کامل است. ( صله ارحام اخلاق را نیکو کند )

با تحقیقات علمی که اخیراً صورت گرفته است این مساله مشخص می شود که برخی از رفتار های مثبت انسان و سعی انسان در تقویت و نهادینه کردن این رفتار ها در خود آثار بسیار مفید فردی و اجتماعی دارد بدین معنی که احساس رضایت و خوشنودی خود فرد می گردد و می تواند تحرک مثبت در انسان برانگیزد و همچنین از لحاظ اجتماعی این رفتار ها می توانند باعث سلامت محیط اجتماعی شوند لذا بررسی رفتار های مثبتی چون بخشایشگری که از صفات برتر و برگزیده انسانی است بسیار مهم به نظر می رسد.از سویی دیگر عدم تمایل انسان به بخشش دیگران ، ضرر های زیادی به خود وارد می کند از جمله انزوا ، جدا سازی فرد از مردم ، خستگی و دلمردگی که می تواند در ابعاد فردی و اجتماعی باعث آسیب رساندن به سلامت فردی و سلامت اجتماعی شود به طور کلی اگر اشتباهات خود و دیگران هر چند بزرگ را ببخشیم زندگی لذت بخش تر خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش :

هدف کلی اهداف پژوهش :

اهداف اختصاصی

تعاریف و اصطلات

تعریف نظری :

تعریف عملیاتی :

سوالات پژوهش :

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

صله رحم :

- معانی صله رحم :

فواید صله رحم از نظر روان شناسی

الف ) صله رحم تامین کننده نیاز های روانی :

ب ) صله رحم ، باعث کاهش تنیدگی :

صله رحم از دیدگاه قرآن :

صله رحم از دیدگاه ائمه :

صله ارحام آثار و ضرورت ها :

وظیفه فردی با گرایش اجتماعی :

نقش صله رحم در بهداشت روانی :

صله رحم و رعایت هنجار ها :

صله رحم و فرآیند جامعه پذیری :

صله رحم و حمایت اجتماعی :

صله رحم و کاهش تنیدگی:

بخشش

معانی بخشش

ارتباط بخشش و صلح رحم

فصل سوم :روش پژوهش

جامعه آماری

روش تحقیق :

تجزیه و تحلیل داده ها :

ابزار سنجش :

روش های نمره گذاری

روش جمع آوری داده ها :

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهاد ها:

منابع و مآخذ

*آپدیت دوم نیز اضافه شد:

ضمیمه شدن مقاله صله رحم و ارتباط خانوادگی در قالب 27 صفحه بصورت رایگان:)

ضمیمه شدن مقاله جایگاه روابط خویشاوندی و صله رحم در قالب 48 صفحه بصورت رایگان:)

ادامه مطلب و دریافت فایل

جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی:جزوه حقوق اساسی تطبیقی,دکتر گرجی,

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان شبکه جهانی وب:اینترنت,شبكه جهانی وب,محیط چندرسانه‌ای,وب جهانی یا جهان تارگستر,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان شبکه جهانی وب,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود کارآموزی رشته کامپیوتر,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی:مبانی نظری احساس امنیت در کوهنوردی,دانلود مبانی نظری احساس امنیت در کوهنوردی,دانلود پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی,پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی,ادبیات نظری احساس امنیت در کوهنوردی,فصل دوم پایان نامه احساس امنیت در کوهنوردی,ادبیات و مبانی نظری احساس امنیت در کوهنوردی

جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر بابک ضیاء:جزوه درسی,کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات,دکتر بابک ضیاء,,

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند:پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه بسط برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکت کاله,پرسشنامه ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش برند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی با عنوان بررسی راه های رسیدن از كمرویی به ابراز وجود:كمرویی,رابطه ی رفتار والدین با فرزندان در میزان عزت نفس,اعتماد به نفس,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی با عنوان بررسی راه های رسیدن از كمرویی به ابراز وجود,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,چگونه عزت نفس بر زندگی روزانه اثر می گذارد,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی,fileina,طبقه بندی افراد

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور:ارزیابی عملکرد,تکنیک تصمیم گیری ویکور,ارزیابی عملکرد مدیران,ارزیابی عملکرد 360 درجه,ارزیابی عملکرد مدیران به روش 360,ارزیابی عملکرد مدیران با تکنیک تصمیم گیری ویکور,مقاله ارزیابی عملکرد مدیران,مقاله ارزیابی 360 درجه

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن:كنوانسیون 1982 حقوق دریا,پایان نامه كنوانسیون 1982 حقوق دریا,مواضع ایران نسبت به كنوانسیون 1982 ,تدوین قواعد حقوق دریاها,دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط ایران,حقوق بین الملل دریاها,پایان نامه حقوق دریاها,کنوانسیون حقوق دریاها 1982

پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد:نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,مقاله نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,تحقیق نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پروژه نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پژوهش نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد

پروپوزال جایگاه مصلحت در حقوق كیفری:تقسیم بندی انواع مصلحت,جایگاه مصلحت در حقوق كیفری,ضوابط و ویژگی های مصلحت,پروپوزال جایگاه مصلحت در حقوق كیفری,پروپوزال مصلحت در حقوق كیفری,پروپوزال مصلحت در حقوق جزا